Zpět na: Podpora
Systémová řešení zelených střech s produkty Optigreen

Uvedenými body je nutné se zabývat již ve fázi projektu. Je třeba si uvědomit, že skladba vegetačního souvrství musí vyhovovat požadované cílové vegetaci.


(1) Ochrana proti prorůstání

 • podle směrnice pro zelené střechy FLL nebo normy DIN EN 13948
 • kořenovzdorná hydroizolace nebo neprorůstavá fólie
 • napojení hydroizolace, výšky, přesahy
 • celoplošná pokládka

(2) Další plošné zatížení

 • vegetačním souvrstvím
 • provozní zatížení u užitných střešních teras

(3) Vyspádování / sklon konstrukce

 • u bezspádových střech s extenzívní zelení pozor na tvorbu kaluží, případně navrhněte vhodná protiopatření,
 • od sklonu 15° jsou nutná opatření proti sjíždění vrstev zelené střechy,
 • napojení hydroizolace, výšky, přesahy,
 • pochozí a pojížděné střechy musí mít minimální spád 2-3%.

(4) Sání větru a zajištění proti odvátí

 • především u vysokých budov a exponovaných poloh

(5) Požární předpisy


(6) Odvodnění

 • dostatečný počet střešních vpustí
 • dostatečně nadimenzovaná drenážní vrstva

(7) Skladba souvrství zelené střechy

 • podle cílové vegetace, resp. způsobu využití

(8) Přípojka vody

 • pro trvalé zavlažování intenzívní zeleně
 • pro počáteční zálivku extenzívní zeleně

(9) Zajištění proti pádu osob

 • Od 3 metrů výšky
 • Závazné pro investora, resp. projektanta
 • Fáze výstavby a užívání

(10) Přístup na střechu

 • Pro údržbu a opravy

(11) Koordinace s ostatními řemesly

 • Kombinace fotovoltaiky a zelené střechy
 • Kombinace zelené střechy a využití užitkové vody

>